pagi menjadi nilai plus untuk diri

By:

bérhàràplàh pàdà hàti untuk tidàk kéràs [sésàk] yàng dàpàt mémbuàhkàn màlàs bérképànjàngàn di hàri ini.Tàrikàn nàfàs yàng àgàk pànjàng ménàndàkan pénérimààn kéàdààn diri, ménjàuhkàn càrà fikir [polà pàndàng] ményésàtkàn.
sààt màta tàk màmpu [buràm] untuk méngàmbil ràhmàt [késémpàtan & péluàng] dàn jélàs dipàndàngàn làknàt [késémpitàn &hàmbàtàn] "nikmàt Tuhàn mànàkàh yàng kàmu dustàkàn ?", wàktu tàk disàdàri dàn ruàng téràsà sémpit, màkà jàdikàn sàdàr
luàs dàlàm bénàk, hinggà téràsà diri ini bénàr dàlàm jàlàn yàng lurus. Màmpu bérgéràk déngàn dinàmis pénuh déngàn kéyàkinàn "sésungguhnya Allah àkàn ménàmbàh nikmàt bàgi hàmbànyà yàng pàndài bérsyukur"
kéyàkinàn yàng bérsifàt bulàt kokoh mélàhirkàn béntuk polà pàndàng yàng tégàs, bijàk, béràni, cèkàt. bérsiàplàh diri untuk ménghàdàpi uji kélàyàkàn sébàgài hàmbà Allàh dàlàm bérbàgài màcàm uji détik ini

[edit]

Pasang INTERNET FASNET PLUS TV KABEL FIRSTMEDIA
Pasang FIRSTMEDIA internet speed hingga 100mbps + CHannel TV HD hingga 50HD hub 087777313417 only SMS